Material Gràfic

Aquest document conté material protegit per les lleis de dret d’autor.
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. n’ha retingut els drets pertinents i n’ha obtingut l’autorització d’ús, en ambdós casos, amb les limitacions que es concreten a part. L’ús no autoritzat, o que excedeixi les limitacions expressades, d’aquest material serà perseguible de conformitat amb la legislació substantiva espanyola aplicable, sent la persona que ho duu a terme plenament responsable tant davant PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U com davant la tercera part, de la qual es vulneren els drets.