Youtube
Twitter
LinkedIn
Google+
Instagram
Blog

The one place
Where it all comes together

Home » Condicions Generals

Condicions Generals

I- ACCÉS I UTILITZACIÓ

Les presents Condicions Generals d’Accés i Utilització (d’ara endavant les Condicions Generals) regulen l’accés i ús d’aquest lloc web, accessible a través de l’adreça www.portaventuraevents.com (d’ara endavant, el lloc web) propietat de Port Aventura Entertainment, S.A.U. (D’ara endavant, PAES). L’accés i utilització del Lloc Web per part de l’usuari (en endavant, l’Usuari) és de caràcter gratuït, no requerint la seva visualització prèvia subscripció o registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes a través del Lloc Web, pot requerir el registre de l’Usuari en els termes que es descriuen més endavant, i prèvia acceptació de determinades condicions específiques que desenvolupen i complementen les presents Condicions Generals.

Les dades identificatives del propietari i responsable del lloc web són els que figuren a continuació:

Port Aventura Entertainment, S.A.U.
Avda. Alcalde Pere Molas, km.2
43480 Vila-seca/ Tarragona
Registre Mercantil de Tarragona, al tom 2504 de Societats, foli 158, full T-40.500
NIF: A-63-776306
Adreça de correu electrònic: portaventura@portaventura.es
Telèfon: (+34) 977 779 000
Fax: (+34) 977 779 111

El present Lloc Web ofereix informació sobre l’àrea de Business & Events de PortAventura, on podràs dirigir-te per a sol·licitar informació sobre Congressos i reunions, celebracions d’empresa, celebracions socials, incentius i teambuilding, esdeveniments de golf, fires i exhibicions.

L’accés i utilització del Lloc Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el contingut en les presents Condicions Generals, sense perjudici de les condicions específiques que siguin d’aplicació a serveis concrets inclosos en el mateix.

En aquest sentit es fa constar expressament que el mer accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i comporta l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari, del total contingut de les Condicions Generals i, si s’escau , si són d’aplicació, les condicions específiques, en la versió publicada al Lloc Web en el moment d’aquest accés. En conseqüència, l’Usuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir atentament la totalitat de les condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web. Les condicions específiques són aplicables a determinats productes, serveis i continguts oferts als Usuaris a través del Lloc Web, l’accés i / o utilització es troben sotmesos a les mateixes, les quals, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les Condicions Generals. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals, no podrà per tant d’accedir al Lloc Web i d’operar a través del mateix.

L’usuari coneix i accepta, pel fet mateix de visitar el lloc web, que les dades i informació continguts en el mateix apareixen únicament i exclusivament com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari i, que en un moment donat, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzada.

PAES es reserva la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració i presentació, així com les presents Condicions Generals o específiques, en qualsevol moment a discreció, i sense necessitat de previ avís, és responsabilitat de l’Usuari la seva deguda lectura en el moment de cada accés i / o utilització.

L’usuari declara ser major d’edat, de conformitat amb el seu dret nacional i disposar de la capacitat legal necessària per vincular-se per les presents Condicions Generals, així com per utilitzar i, si s’escau, contractar a través del Lloc Web, de conformitat amb les condicions específiques que siguin aplicables. Respecte de totes elles, l’Usuari declara conèixer-les, entendre-les i acceptar-les en la seva totalitat. El lloc web disposa d’algunes aplicacions especialment destinades per a l’entreteniment dels nens, totes elles de caràcter gratuït, i l’accés i ús dels mateixos per part dels menors haurà de ser en tot cas supervisat i dirigit per l’Usuari, qui declara expressament que l’ús dels mateixos per part d’aquells es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Els jocs existents en el Lloc Web volen contribuir al desenvolupament mental dels nens i adolescents, amb el benentès que no contenen missatges contraris a l’ordenament legal, ni inciten a la violència oa activitats delictives oa qualsevol forma de discriminació, no tenen contingut per adults i no inciten a la compra de serveis o productes de PAES. Això, però, PAES desaconsella una prolongada exposició a aquests. L’Usuari exonera de tota responsabilitat a PAES en relació amb l’eventual incompliment de les recomanacions exposades.

Aquest lloc web ha estat desenvolupat en benefici de clients finals i, per tant, els serveis als quals es pot accedir a través del mateix, no van dirigits a empreses majoristes, minoristes, ni cap tipus d’intermediari, ja sigui del sector del oci, turisme o qualsevol altre. En conseqüència, l’Usuari reconeix i accepta que el Lloc Web és, única i exclusivament, per al seu ús personal i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats a través del Lloc Web seran per a ús o consum propi, quedant sota la seva responsabilitat l’accés , utilització, ús o consum, per part de tercers, dels productes o serveis oferts en el Lloc Web que accedeixin, utilitzin o contractin en nom seu. En aquest sentit, l’Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del lloc web, dels seus serveis, té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari declara que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització del Lloc Web és certa, veritable, completa i precisa.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la legislació vigent, amb el que disposen les Condicions Generals i les condicions específiques, quan aquestes últimes siguin aplicables, així com amb la moral, i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il • lícits, contraris al que estableixen les Condicions Generals i les condicions específiques que siguin d’aplicació o, de forma lesiva per als drets i interessos de PAES o de tercers, o de qualsevol altra forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web impedint la seva normal utilització per part dels Usuaris.

PAES es reserva el dret a denegar o retirar l’accés i / o utilització de la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells Usuaris registrats que incompleixin aquestes Condicions Generals i / o les condicions específiques quan siguin aplicables.

II. GARANTIES D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

PAES no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels productes, serveis o continguts oferts en el mateix, ni que el contingut existent en el seu lloc web no contingui errors o no es trobi actualitzat, quedant exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies. PAES durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els referits continguts.

Així mateix, PAES no garanteix la fiabilitat tècnica del seu Lloc Web, ni l’accés als seus diferents pàgines, ni la fiabilitat dels continguts proporcionats per tercers a través del lloc web, queda exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar per la manca de certesa, veracitat, disponibilitat, continuïtat, licitud, actualització i naturalesa d’aquests continguts.

PAES manifesta i garanteix que el seu Lloc Web disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària a la data, per al’accés i / o utilització d’aquest. No obstant això, PAES no garanteix l’eventual existència de virus o altres elements tecnològics nocius que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari introduïts per qualsevol mitjà per tercers. Igualment, PAES manifesta, que en relació amb el seu lloc web, aquest ha estat dissenyat, creat i implementat per tercers a petició de PAES, i que compta amb sistemes de seguretat adequats en funció de la tecnologia actual.

 

 

III. DEMANDE DE DEVIS

Ce Site Internet offre la possibilité de demander des devis pour l’organisation d’ÉVÉNEMENTS à PortAventura.

C’est pourquoi l’utilisateur devra remplir en ligne la demande de devis, où on lui demandera une série de données à caractère personnel. Ces données à caractère personnel jouiront des droits et garanties fixés dans la Clause IV des présentes Conditions générales.

IV .-POLÍTICA DE PRIVACITAT GENERAL PER A PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U.

De conformitat amb el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades, i amb qualsevol llei nacional aplicable, t’informem que PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. tractarà les dades personals que ens has facilitat mitjançant els diferents formularis i/o punts d’inscripció d’aquest lloc web, com a responsable del tractament d’aquestes dades, amb les finalitats que s’especifiquin en cada cas i per a cada producte o servei. També t’informem que les teves dades personals es podran cedir a tercers quan s’indiqui, i es conservaran durant el termini que s’estipuli a cada punt de recollida de dades de caràcter personal del nostre lloc web.

T’informem que també tens la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, enviant una comunicació escrita a l’adreça electrònica següent: lopd@portaventura.es o bé a l’adreça postal PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., (Assessoria jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2; 43480, Vila-seca (Tarragona).

 

V. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat, bé de PortAventura, bé aquesta es troba autoritzada per al seu ús i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel • lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva PAES o bé es troba autoritzada per a això, i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

Tot el programari utilitzat en l’ús i desenvolupament del Lloc Web és propietat de PAES o bé es troba autoritzada per al seu ús, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel • lectual.

PortAventura i les seves marques, són marques registrades propietat de PAES. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Lloc Web poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Queda terminantment prohibit qualsevol altre ús del contingut del lloc web, així com el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició, incloses a títol enunciatiu i no limitatiu, la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, ja sigui amb fins comercials o merament divulgatius.

És política de PAES no acceptar materials, idees o suggeriments de caràcter creatiu excepte quan expressament se sol • licitin, per tal d’evitar qualsevol confusió en el cas de similitud entre les idees trameses per usuaris i les idees desenvolupades per PAES. A aquest efecte, li sol • licitem no ens remeti cap tipus de material ni idea original. Qualsevol comunicació realitzada no serà tractada confidencialment i pot ser utilitzada, per PAES per a qualsevol finalitat, inclosa, sense caràcter limitatiu, la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial d’aquest.

VI. ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB

El Lloc Web pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç com ara, entre d’altres, enllaços d’hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l’Usuari accedir a llocs web diferents del Lloc Web o llocs web de tercers (d’ara endavant, links). La instal • lació d’aquests enllaços té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a informació disponible oferta per tercers. En especial, PAES informa l’Usuari de l’existència en el lloc web d’un enllaç a la pàgina de reserves de Forfait Flash (CLUB CE EVASIÓ, SL) on es podran fer reserves de paquets turístics que incloguin productes de PortAventura.

Aquests enllaços no impliquen control o acceptació i / o aprovació per part de PAES dels seus continguts o serveis en ells oferts i posats a disposició de l’Usuari. Per tant, l’Usuari haurà d’extremar la prudència en la valoració i utilització d’aquests links quedant PAES exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les quals s’accedeixi a través d’aquests links.

La inclusió de vincles o enllaços de qualsevol tipus a altres llocs web no implica que PAES promocioni, avali, garanteixi o recomani aquests llocs. Els vincles o enllaços que inclou el Lloc Web de PAES únicament són oferts com referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, titularitat, serveis o productes oferts des dels mateixos.

VII. ENLLAÇOS AL LLOC WEB

Tot enllaç, en els termes definits a la clàusula anterior, establert entre qualsevol lloc web i el Lloc Web no implica, per la seva mera existència, relació legal entre el Lloc Web i el lloc web que incorpori aquest enllaç, així com tampoc el coneixement i acceptació per part de PAES de la seva existència i contingut.

PAES no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de la utilització dels serveis i continguts existents en el lloc web en què figura l’enllaç al lloc web.

VIII. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web ha estat elaborat de bona fe per PAES amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris, podent contenir imprecisions o errates.

PAES no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament del Lloc Web oa la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en el mateix o en què es basi el seu funcionament. En la mesura que ho permeti la legislació aplicable, PAES queda exonerada de qualsevol responsabilitat, ja siguin explícites o implícites. PAES no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar de l’ús d’aquest Lloc Web inclosos, entre altres, els danys i perjudicis de qualsevol classe que es puguin produir ja siguin de forma directa o indirecta i, en especial, de aquells que puguin derivar de la interrupció del servei per part del Lloc Web així com de la seva continuïtat.

Així mateix, PAES no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar del mal funcionament d’aquest.

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PAES pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions Generals i en particular de les condicions específiques.

IX. NUL · LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul • la o ineficaç, aquesta nul • litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul • la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de Condicions Generals i la disposició o la part d’aquesta que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

X. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com, les condicions específiques i totes aquelles relacions que puguin sorgir per l’accés i utilització del Lloc Web entre Usuari i PAES s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals o condicions específiques, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

2 adults
0 Infants (2-12 anys)
Codi promocional

Tens un codi promocional?

Aplica